Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm str_split() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm str_split() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm str_split()

Hàm chia một chuỗi thành một mảng các khối.str_split()

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về:

Trả về một mảng các khối.

Trả về nếu độ dài nhỏ hơn 1. Nếu độ dài vượt quá độ dài của chuỗi, toàn bộ chuỗi sẽ được trả về dưới dạng phần tử duy nhất của mảng.FALSE
Phiên bản: PHP 5+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm được đưa ra với:str_split()

str_split(stringlength);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm đang hoạt động.str_split()

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Splitting string into array
$arr = str_split($str, 2);
print_r($arr);
?>

Thông số

Hàm chấp nhận các tham số sau.str_split()

Thông số Mô tả:__________
string (xâu) Bắt buộc. Chỉ định chuỗi để tách.
length (chiều dài) Tùy chọn. Chỉ định độ dài tối đa của mỗi phần tử mảng. Giá trị mặc định là 1.

Ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm thực sự hoạt động như thế nào:str_split()

Nếu tham số độ dài không được chỉ định, chuỗi sẽ được chuyển đổi thành một mảng ký tự.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Breaking string into array
$arr = str_split($str);
print_r($arr);
?>

Ví dụ sau đây cho thấy điều gì sẽ xảy ra nếu độ dài được đặt thành giá trị lớn hơn độ dài chuỗi.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Breaking string into array
$arr = str_split($str, 20);
print_r($arr);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements