Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm str_word_count() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm str_word_count() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm str_word_count()

Hàm str_word_count()đếm số từ bên trong một chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về một mảng hoặc một số nguyên, tùy thuộc vào format (định dạng) đã chọn.
Phiên bản: PHP 4.3.0+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm str_word_count()được đưa ra với:

str_word_count(string, format, charlist);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm str_word_count() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";

// Counting words in the string
echo str_word_count($str);
?>

Thông số

Hàm str_word_count()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để làm việc.
format

Không bắt buộc. Chỉ định giá trị trả về của hàm này. Các giá trị có thể là:

  • 0 – Trả về số từ tìm được. Giá trị mặc định.
  • 1 – Trả về một mảng chứa tất cả các từ được tìm thấy bên trong chuỗi.
  • 2 – Trả về một mảng kết hợp , trong đó khóa là vị trí số của từ bên trong chuỗi và giá trị là chính từ đó.
charlist Không bắt buộc. Chỉ định danh sách các ký tự bổ sung sẽ được coi là từ.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy str_word_count()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau trả về một mảng có tất cả các từ được tìm thấy trong chuỗi.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";

// Getting words inside the string
$arr = str_word_count($str, 1);
print_r($arr);
?>

Ví dụ sau đây trả về một mảng kết hợp chứa tất cả các từ được tìm thấy bên trong chuỗi dưới dạng giá trị và vị trí số của chúng bên trong chuỗi dưới dạng khóa.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";

// Getting info about the words in the string
$arr = str_word_count($str, 2);
print_r($arr);
?>

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng tham số charlist trong hàm này.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello everyone & welcome to our website.";

// Getting words inside the string
$arr = str_word_count($str, 1, "&");
print_r($arr);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements