Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strcasecmp() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strcasecmp() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strcasecmp()

Hàm strcasecmp()so sánh hai chuỗi.

Chức năng này không phân biệt chữ hoa chữ thường. Đối với các tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm strcmp().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về giá trị âm ( < 0) nếu string1 nhỏ hơn string2 ; một giá trị dương ( > 0) nếu string1 lớn hơn string2 và  0nếu cả hai chuỗi đều bằng nhau.
Phiên bản: PHP4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của strcasecmp()hàm được đưa ra với:

strcasecmp(string1, string2);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm strcasecmp() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello";
$str2 = "HELLO";

// Test if both strings are equal
if(strcasecmp($str1, $str2) === 0) {
    echo "The two strings are equal in a case-insensitive comparison.";
}
?>

Thông số

Hàm strcasecmp()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string1 Yêu cầu. Chỉ định chuỗi đầu tiên để so sánh.
string2 Yêu cầu. Chỉ định chuỗi thứ hai để so sánh.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy strcasecmp()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau so sánh hai chuỗi trong đó chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello";
$str2 = "Hello John!";

// Comparing the two strings
echo strcasecmp($str1, $str2);
?>

Ví dụ sau so sánh hai chuỗi trong đó chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello Peter!";
$str2 = "Hello";

// Comparing the two strings
echo strcasecmp($str1, $str2);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements