Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strchr() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strchr() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strchr()

Hàm strchr()tìm sự xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác.

Hàm này phân biệt chữ hoa chữ thường. Ngoài ra, hàm này là bí danh của strstr().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về phần của chuỗi hoặc FALSEnếu không tìm thấy chuỗi cần tìm.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 7.3.0, việc chuyển một số nguyên làm tham số search không được dùng nữa.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của strchr()hàm được đưa ra với:

strchr(stringsearchbefore_search);

Ví dụ sau đây cho thấy strchr()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "johnclark@mail.com";

// Searching for the substring
echo strchr($str, "@");
?>
 

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn tìm hiểu xem một chuỗi con cụ thể có xuất hiện trong một chuỗi hay không, hãy sử dụng hàm nhanh hơn và tốn ít bộ nhớ hơn strpos()để thay thế.


Thông số

Hàm strchr()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để tìm kiếm.
search Yêu cầu. Chỉ định chuỗi cần tìm kiếm.
before_search Không bắt buộc. Nếu được đặt thành true, nó sẽ trả về phần của chuỗi trước lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi search . Giá trị mặc định là falsegiá trị trả về tất cả chuỗi sau lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi search  (bao gồm cả chính chuỗi search đó).

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy strchr()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau trả về một phần của chuỗi trước khi ký hiệu @ xuất hiện lần đầu tiên.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "johnclark@mail.com";

// Searching for the substring
echo strchr($str, "@", true);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements