Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strpos() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strpos() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strpos()

Hàm strpos()tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong một chuỗi khác.

Hàm này phân biệt chữ hoa chữ thường. Đối với các tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm stripos().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác hoặc FALSEnếu không tìm thấy chuỗi đó. Hãy nhớ rằng các vị trí chuỗi bắt đầu từ 0, không phải 1.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 7.1.0, tham số start có thể nhận giá trị âm.
Phiên bản: PHP4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm strpos()được đưa ra với:

strpos(string, search, start);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm strpos() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str = "The woodpeckers live in the woods.";
$substr = "the wood";

// Performing search
echo strpos($str, $substr);
?>

Thông số

Hàm strpos()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để tìm kiếm.
search Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để tìm kiếm.
start Không bắt buộc. Chỉ định vị trí trong chuỗi để bắt đầu tìm kiếm. Nếu nó là số âm, quá trình tìm kiếm sẽ bắt đầu số ký tự này được tính từ cuối chuỗi.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm strpos() thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau sử dụng tham số start để thực hiện tìm kiếm.

Ví dụ

<?php
// Performing search
echo strpos("The woodpeckers live in the woods.", "wood", 3); 
?>

Trong ví dụ sau, tham số start được đặt thành giá trị âm.

Ví dụ

<?php
// Performing search
echo strpos("The woodpeckers live in the woods.", "wood", -10);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements