Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm stripos() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm stripos() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm stripos()

Hàm tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong một chuỗi khác.stripos()

Chức năng này không phân biệt chữ hoa chữ thường. Đối với các tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm strpos().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về vị trí xuất hiện lần đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác hoặc nếu không tìm thấy chuỗi. Hãy nhớ rằng các vị trí chuỗi bắt đầu từ 0, không phải 1.FALSE
Phiên bản: PHP 5+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm được đưa ra với:stripos()

stripos(stringsearchstart);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm đang hoạt động.stripos()

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str = "The woodpeckers live in the woods.";
$substr = "the wood";

// Performing search
echo stripos($str, $substr);
?>

Thông số

Hàm chấp nhận các tham số sau.stripos()

Thông số Mô tả:__________
string Bắt buộc. Chỉ định chuỗi để tìm kiếm.
search Bắt buộc. Chỉ định chuỗi để tìm kiếm.
start Tùy chọn. Chỉ định vị trí trong chuỗi để bắt đầu tìm kiếm. Nếu nó là số âm, tìm kiếm sẽ bắt đầu số ký tự này được tính từ cuối chuỗi.

Ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm thực sự hoạt động như thế nào:stripos()

Ví dụ sau sử dụng tham số start để thực hiện tìm kiếm.

Ví dụ

<?php
// Performing search
echo stripos("The woodpeckers live in the woods.", "wood", 3); 
?>

Trong ví dụ sau, tham số start được đặt thành giá trị âm.

Ví dụ

<?php
// Performing search
echo stripos("The woodpeckers live in the woods.", "wood", -10);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements