Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm stripslashes() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm stripslashes() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm stripslashes()

Hàm stripslashes()loại bỏ các dấu gạch chéo ngược do hàm thêm vào addslashes().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về một chuỗi có dấu gạch chéo ngược bị loại bỏ.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của stripslashes()hàm được đưa ra với:

stripslashes(string);

Ví dụ sau đây cho thấy stripslashes()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Mr. John O\'Reilly";

// Unescaping string
echo stripslashes($str);
?>
 

Mẹo: Hàm stripslashes()loại bỏ các dấu gạch chéo ngược khỏi một chuỗi theo cách \'trở thành ', v.v. Dấu gạch chéo ngược kép ( \\) trở thành dấu gạch chéo ngược đơn ( \).


Thông số

Hàm stripslashes()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi không được thoát.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy stripslashes()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau minh họa cách thoát và bỏ thoát một chuỗi.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "C:\Users\Downloads";

// Escaping string
$escaped = addslashes($str);
echo $escaped . "<br>";


// Unescaping string
$unescaped = stripslashes($escaped);
echo $unescaped;
?>

 

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements