Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm stripcslashes() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm stripcslashes() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm stripcslashes()

Hàm stripcslashes()loại bỏ các dấu gạch chéo ngược do hàm thêm vào addcslashes().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi không thoát.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm  stripcslashes()được đưa ra với:

stripcslashes(string);

Ví dụ sau đây cho thấy stripcslashes() hàm đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "C:\Users\Downloads";

// Unescaping string
echo stripcslashes($str);
?>
 

Mẹo: Hàm stripcslashes()không bỏ qua các chuỗi thoát kiểu C \a, \b, \f, \n, \r, \t và \v, mà chuyển đổi chúng thành nghĩa đen tương đương hoặc nghĩa thực tế.


Thông số

Hàm stripcslashes()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi không được thoát.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm stripcslashes() hoạt động như thế nào:

Trong ví dụ sau, không có dấu gạch chéo ngược nào bị loại bỏ bởi hàm này.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hi\tJohn!\r\nHow are you?";

// Unescaping string
echo stripcslashes($str);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements