Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strncasecmp() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strncasecmp() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strncasecmp()

Hàm strncasecmp()so sánh hai chuỗi có độ dài xác định.

Chức năng này không phân biệt chữ hoa chữ thường. Đối với các tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm strncmp().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về giá trị âm ( < 0) nếu string1 nhỏ hơn string2 ; một giá trị dương ( > 0) nếu string1 lớn hơn string2 và  0nếu cả hai chuỗi đều bằng nhau.
Phiên bản: PHP 4.0.2+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm strncasecmp()được đưa ra với:

strncasecmp(string1, string2, length);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm strncasecmp()  đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello World!";
$str2 = "HELLO WORLD!";

// Performing string comparison
if(strncasecmp($str1, $str2, 5) === 0) {
    echo "The two sub-strings are equal in a case-insensitive comparison.";
}
?>
 

Lưu ý: Hàm strncasecmp()này tương tự như strcasecmp(), ngoại trừ việc strncasecmp()bạn có thể chỉ định số lượng ký tự từ mỗi chuỗi sẽ được sử dụng để so sánh.


Thông số

Hàm strncasecmp()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string1 Yêu cầu. Chỉ định chuỗi đầu tiên để so sánh.
string2 Yêu cầu. Chỉ định chuỗi thứ hai để so sánh.
lenght
Yêu cầu. Chỉ định số ký tự tối đa được sử dụng trong so sánh.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm strncasecmp() thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau minh họa việc so sánh năm ký tự đầu tiên của hai chuỗi.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Airport";
$str2 = "Airplane";

// Comparing the first five characters
echo strncasecmp($str1, $str2, 5);
?>

Ví dụ sau đây cho thấy sự so sánh của bảy ký tự đầu tiên của hai chuỗi.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello John!";
$str2 = "hello johnny!";

// Comparing the first seven characters
echo strncasecmp($str1, $str2, 7);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements