Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strncmp() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strncmp() trong lập trình PHP để so sánh hai chuỗi có độ dài xác định

Tác dụng của hàm strncmp()

Hàm strncmp()so sánh hai chuỗi có độ dài xác định.

Hàm này phân biệt chữ hoa chữ thường. Đối với các tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm strncasecmp().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về giá trị âm ( < 0) nếu string1 nhỏ hơn string2 ; một giá trị dương ( > 0) nếu string1 lớn hơn string2 và  0nếu cả hai chuỗi đều bằng nhau.
Phiên bản: PHP4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm strncmp()được đưa ra với:

strncmp ( chuỗi1 , chuỗi2 , độ dài );

Ví dụ sau đây cho thấy hàm strncmp() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello John!";
$str2 = "Hello Peter!";

// Comparing the first five characters
echo strncmp($str1, $str2, 5);
?>
 

Lưu ý: Hàm strncmp()này tương tự với hàm strcmp(), ngoại trừ việc với hàm strncmp()bạn có thể chỉ định số lượng ký tự từ mỗi chuỗi sẽ được sử dụng để so sánh.


Thông số

Hàm strncmp()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string1 Yêu cầu. Chỉ định chuỗi đầu tiên để so sánh.
string2 Yêu cầu. Chỉ định chuỗi thứ hai để so sánh.
lenght Yêu cầu. Chỉ định số ký tự tối đa được sử dụng trong so sánh.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm strncmp() thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau đây cho thấy sự so sánh của bảy ký tự đầu tiên của hai chuỗi.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello John!";
$str2 = "Hello Peter!";

// Comparing the first seven characters
echo strncmp($str1, $str2, 7);
?>

Ví dụ sau minh họa hành vi phân biệt chữ hoa chữ thường của hàm này.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello World!";
$str2 = "HELLO World!";

// Performing string comparison
if(strncmp($str1, $str2, 5) !== 0) {
    echo "The portions of the two strings are not equal.";
}
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements