Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strripos() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strripos() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strripos()

Hàm strripos()tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của một chuỗi bên trong một chuỗi khác.

Chức năng này không phân biệt chữ hoa chữ thường. Đối với các tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm strrpos().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về vị trí xuất hiện cuối cùng của một chuỗi trong một chuỗi khác hoặc FALSEnếu không tìm thấy chuỗi đó. Hãy nhớ rằng các vị trí chuỗi bắt đầu từ 0, không phải 1.
Phiên bản: PHP5+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm strripos() được đưa ra với:

strripos(stringsearchstart);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm strripos() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str = "The woodpeckers live in the woods.";
$substr = "The wood";

// Performing search
echo strripos($str, $substr);
?>

Thông số

Hàm strripos()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để tìm kiếm.
search Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để tìm kiếm.
start Không bắt buộc. Chỉ định vị trí trong chuỗi để bắt đầu tìm kiếm. Nếu một giá trị âm được chỉ định, tìm kiếm được thực hiện từ phải sang trái, bỏ qua số ký tự bắt đầu cuối cùng của chuỗi và tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi tìm kiếm .

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm strripos()  thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau sử dụng tham số start để thực hiện tìm kiếm.

Ví dụ

<?php
// Performing search
echo strripos("The woodpeckers live in the woods.", "wood", 3); 
?>

Trong ví dụ sau, tham số start được đặt thành giá trị âm.

Ví dụ

<?php
// Performing search
echo strripos("The woodpeckers live in the woods.", "wood", -10);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements