Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strrev() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strrev() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strrev()

Hàm strrev()đảo ngược một chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đảo ngược.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm strrev()được đưa ra với:

strrev ( string);

Ví dụ sau đây cho thấy strrev()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Reversing the string
echo strrev($str);
?>

Thông số

Hàm strrev()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để đảo ngược.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements