Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strtr() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strtr() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strtr()

Hàm strtr()dịch các ký tự hoặc thay thế các chuỗi con trong một chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đã dịch. Nếu tham số array chứa khóa là một chuỗi rỗng (""), FALSEsẽ được trả về.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của strtr()hàm được đưa ra với:

strtr(stringfromto); -Or- strtr(stringarray);

Ví dụ sau đây cho thấy strtr()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Mary had a little lamb";

// Performing replacement
echo strtr($str, "My", "Sa");
?>

Nếu from và to có độ dài khác nhau, thì các ký tự thừa trong ký tự dài hơn trong hai ký tự đó sẽ bị bỏ qua, nghĩa là độ dài của chuỗi kết quả sẽ không đổi.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một arry thay vì tham số from và to . Trong trường hợp này, các khóa và giá trị có thể có độ dài bất kỳ, miễn là không có khóa trống; ngoài ra, độ dài của chuỗi kết quả có thể khác với chuỗi ban đầu. Đây là một ví dụ:

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "hi all, I said hello";

// Defining replacement pairs
$replace_array = array("h" => "x", "hi" => "hello", "hello" => "hi");

// Performing replacement
echo strtr($str, $replace_array);
?>

Nếu bạn thấy đầu ra của ví dụ trên, bạn sẽ thấy hàm này không chọn "h" vì có sẵn các kết quả phù hợp dài hơn. Ngoài ra, văn bản đã thay thế không được tìm kiếm lại.


Thông số

Hàm strtr()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để dịch.
from Yêu cầu. Chỉ định các ký tự hoặc chuỗi con được thay thế.
to Yêu cầu. Chỉ định chuỗi con thay thế.
array Bắt buộc (trừ khi from và to được sử dụng). Chỉ định một mảng ở dạng array("from" => "to", ...). Tham số này có thể được sử dụng thay cho from và to .

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy strtr()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Hàm này hoạt động khác nhau trong chế độ hai và ba đối số. Với ba đối số, strtr()sẽ thay thế các ký tự; trong khi với hai, nó có thể thay thế các chuỗi con dài hơn.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "woow";

// Defining replacement pairs
$replace_array = array("wo" => "x1");

// Performing replacement
echo strtr($str, "wo", "x1")."<br>";
echo strtr($str, $replace_array);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements