Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strtoupper() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strtoupper() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strtoupper()

Hàm strtoupper()chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đã sửa đổi.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của strtoupper()hàm được đưa ra với:

strtoupper ( string);

Ví dụ sau đây cho thấy strtoupper()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

Chạy mã này »
<?php
// Sample string
$str = "Hello WORLD!";

// Making the string uppercase
echo strtoupper($str);
?>

Dưới đây là danh sách các hàm liên quan đến strtoupper()hàm:

  • lcfirst()- Chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường.
  • ucfirst()- Chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa.
  • ucwords()– Chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ hoa.
  • strtolower()- Chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

Thông số

Hàm strtoupper()chấp nhận các tham số sau.

Parameter Description
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để làm việc.

 

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements