Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strtolower() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strtolower() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strtolower()

The strtolower() function converts a string to lowercase.

The following table summarizes the technical details of this function.

Return Value: Returns the modified string.
Version: PHP 4+

Syntax

The basic syntax of the strtolower() function is given with:

strtolower(string);

The following example shows the strtolower() function in action.

<?php
// Sample string
$str = "Hello WORLD!";

// Making the string lowercase
echo strtolower($str);
?>

Here's a list of the functions related to strtolower() function:

  • lcfirst() – Converts the first character of a string to lowercase.
  • ucfirst() – Converts the first character of a string to uppercase.
  • ucwords() – Converts the first character of each word in a string to uppercase.
  • strtoupper() – Converts a string to uppercase.

Parameters

The strtolower() function accepts the following parameters.

Parameter Description
string Required. Specifies the string to work on.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements