Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strtolower() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strtolower() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strtolower()

Hàm chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.strtolower()

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đã sửa đổi.
Phiên bản: PHP 4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm được đưa ra với:strtolower()

strtolower (chuỗi);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm đang hoạt động.strtolower()

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello WORLD!";

// Making the string lowercase
echo strtolower($str);
?>

Dưới đây là danh sách các hàm liên quan đến hàm:strtolower()

  • lcfirst() - Chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường.
  • ucfirst() – Chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa.
  • ucwords() - Chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi thành chữ hoa.
  • strtoupper() - Chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.

Thông số

Hàm chấp nhận các tham số sau.strtolower()

Thông số Mô tả:__________
string Bắt buộc. Chỉ định chuỗi để làm việc.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements