Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm ucwords() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm ucwords() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm ucwords()

Hàm ucwords()chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ hoa.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đã sửa đổi.
Phiên bản: PHP4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm ucwords()được đưa ra với:

ucwords(string, separators);

Ví dụ sau đây cho thấy ucwords()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "hello world!";

// Making first character in each word uppercase
echo ucwords($str);
?>

Dưới đây là danh sách các hàm liên quan đến ucwords()hàm:

  • lcfirst()- Chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường.
  • ucfirst()- Chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa.
  • strtoupper()- Chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.
  • strtolower()- Chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

Thông số

Hàm ucwords()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để làm việc.
separators Không bắt buộc. Chỉ định các ký tự tách từ.
 

Mẹo: Định nghĩa của một từ là bất kỳ chuỗi ký tự nào ngay sau bất kỳ ký tự nào được liệt kê trong tham số dấu phân cách . Các ký tự phân cách mặc định là: dấu cách (" "), nguồn cấp dữ liệu biểu mẫu ("\f"), xuống dòng ("\n"), xuống dòng ("\r"), tab ngang ("\t") và dọc tab ("\ v").


Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy ucwords()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Trong ví dụ sau, ký tự đầu tiên của mỗi từ được phân tách bằng dấu phẩy sẽ được viết hoa.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "apple,banana,orange,papaya";

// Capitalize first character of each word
echo ucwords($str, ",");
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements