Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm ucfirst() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm ucfirst() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm ucfirst()

Hàm ucfirst()chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đã sửa đổi.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của ucfirst()hàm được đưa ra với:

ucfirst(string);

Ví dụ sau đây cho thấy ucfirst()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "hello world!";

// Making string's first character uppercase
echo ucfirst($str);
?>

Dưới đây là danh sách các hàm liên quan đến ucfirst()hàm:

  • lcfirst()- Chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường.
  • ucwords()– Chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ hoa.
  • strtoupper()- Chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.
  • strtolower()- Chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

Thông số

Hàm ucfirst()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để làm việc.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements