JavaScript cơ bản
JavaScript & DOM
JavaScript & BOM
JavaScript nâng cao
Quảng cáo

Câu lệnh If...Else trong JS

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách viết mã ra quyết định bằng cách sử dụng câu lệnh điều kiện if...else...else if trong JavaScript.

Câu lệnh có điều kiện JavaScript

Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript cũng cho phép bạn viết mã thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả của các điều kiện kiểm tra logic hoặc so sánh trong thời gian chạy. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo các điều kiện thử nghiệm ở dạng biểu thức đánh giá truehoặc falsevà dựa trên những kết quả này, bạn có thể thực hiện một số hành động nhất định.

Có một số câu lệnh điều kiện trong JavaScript mà bạn có thể sử dụng để đưa ra quyết định:

 • Câu lệnh if
 • Câu lệnh if...else
 • Câu lệnh if...else if....else
 • Câu lệnh switch ...case

Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về từng câu lệnh này trong các phần tiếp theo.

Câu lệnh if

Câu lệnh if chỉ được sử dụng để thực thi một khối mã nếu điều kiện đã chỉ định được đánh giá là đúng. Đây là câu lệnh điều kiện đơn giản nhất của JavaScript và có thể được viết như sau:

if(condition) {
    // Code to be executed
}

Ví dụ sau sẽ xuất ra "Have a nice weekend!" nếu ngày hiện tại là thứ Sáu:

Ví dụ

var now = new Date();
var dayOfWeek = now.getDay(); // Sunday - Saturday : 0 - 6

if(dayOfWeek == 5) {
  alert("Have a nice weekend!");
}

Câu lệnh if...else

Bạn có thể nâng cao khả năng ra quyết định của chương trình JavaScript của mình bằng cách cung cấp lựa chọn thay thế thông qua việc thêm câu lệnh else vào câu lệnh if .

Câu lệnh if...else cho phép bạn thực thi một khối mã nếu điều kiện đã chỉ định được đánh giá là đúng và một khối mã khác nếu điều kiện đó được đánh giá là sai. Nó có thể được viết, như thế này:

if(condition) {
    // Code to be executed if condition is true
} else {
    // Code to be executed if condition is false

Mã JavaScript trong ví dụ sau sẽ xuất ra "Have a nice weekend!" nếu ngày hiện tại là thứ sáu, ngược lại nó sẽ xuất ra dòng chữ "Have a nice day!".

Ví dụ

var now = new Date();
var dayOfWeek = now.getDay(); // Sunday - Saturday : 0 - 6

if(dayOfWeek == 5) {
  alert("Have a nice weekend!");
} else {
  alert("Have a nice day!");
}

Câu lệnh if...else if...else

Câu lệnh if...else if...else đặc biệt được sử dụng để kết hợp nhiều câu lệnh if...else .

if(condition1) {
    // Code to be executed if condition1 is true
} else if(condition2) {
    // Code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
} else {
    // Code to be executed if both condition1 and condition2 are false

Ví dụ sau sẽ xuất ra "Have a nice weekend!" nếu ngày hiện tại là thứ sáu và "Have a nice Sunday!" nếu ngày hiện tại là Chủ nhật, nếu không nó sẽ xuất ra "Have a nice day!"

Ví dụ

var now = new Date();
var dayOfWeek = now.getDay(); // Sunday - Saturday : 0 - 6

if(dayOfWeek == 5) {
  alert("Have a nice weekend!");
} else if(dayOfWeek == 0) {
  alert("Have a nice Sunday!");
} else {
  alert("Have a nice day!");
}

Bạn sẽ tìm hiểu về câu lệnh trường hợp chuyển đổi JavaScript trong chương tiếp theo.


Phép toán ternary (Phép toán ba ngôi)

Phép toán ba ngôi cung cấp một cách viết tắt các câu lệnh if...else . phép toán ba ngôi được biểu thị bằng ?ký hiệu dấu chấm hỏi ( ) và nó có ba toán hạng: một điều kiện để kiểm tra, một kết quả cho true, và một kết quả cho false. Cú pháp cơ bản của nó là:

var result = (condition) ? value1 : value2 

Nếu điều kiện được đánh giá là đúng thì giá trị 1 sẽ được trả về, nếu không thì giá trị 2 sẽ được trả về. Để hiểu cách hoạt động của phép toán này, hãy xem xét các ví dụ sau:

Ví dụ

var userType;
var age = 21;
if(age < 18) {
  userType = 'Child';
} else {
  userType = 'Adult';
}
alert(userType); // Displays Adult

Sử dụng phép toán ba ngôi , mã tương tự có thể được viết theo cách nhỏ gọn hơn:

Ví dụ

var age = 21;
var userType = age < 18 ? 'Child' : 'Adult';
alert(userType); // Displays Adult

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, vì điều kiện đã chỉ định được đánh giá là sai nên giá trị ở bên phải của dấu hai chấm ( :) được trả về, là chuỗi 'Adult'.

 

Mẹo: Mã được viết bằng phép toán bậc ba đôi khi có thể khó đọc. Tuy nhiên, nó cung cấp một cách tuyệt vời để viết các câu lệnh if-else nhỏ gọn.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements