JavaScript cơ bản
JavaScript & DOM
JavaScript & BOM
JavaScript nâng cao
Quảng cáo

Cú pháp JavaScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách viết mã JavaScript trong lập trình web qua các ví dụ cụ thể

Cú pháp JavaScript

Cú pháp của JavaScript là tập hợp các quy tắc xác định một chương trình JavaScript có cấu trúc chính xác.

JavaScript bao gồm các câu lệnh JavaScript được đặt trong các thẻ HTML <script></script> của trang web hoặc trong tệp JavaScript bên ngoài có phần mở rộng.js.

Ví dụ sau đây cho thấy các câu lệnh JavaScript trông như thế nào:

Ví dụ

var x = 5;
var y = 10;
var sum = x + y;
document.write(sum); // Prints variable value

Bạn sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong các chương sắp tới.


Phân biệt chữ hoa chữ thường trong JavaScript

JavaScript phân biệt chữ hoa chữ thường. Điều này có nghĩa là các biến, từ khóa ngôn ngữ, tên hàm và các mã định danh khác phải luôn được nhập với cách viết hoa nhất quán của các chữ cái.

Ví dụ: biến myVar phải được nhập myVar không MyVar hoặc myvar. Tương tự, tên phương thức getElementById() phải được nhập với trường hợp chính xác không phải là getElementByID().

Ví dụ

var myVar = "Hello World!";
console.log(myVar);
console.log(MyVar);
console.log(myvar);

Nếu bạn kiểm tra bảng điều khiển trình duyệt bằng cách nhấn phím f12 trên bàn phím, bạn sẽ thấy một dòng giống như sau: "Lỗi tham chiếu chưa bắt buộc: MyVar không được xác định". ("Uncaught ReferenceError: MyVar is not defined".)


Nhận xét JavaScript

Nhận xét chỉ đơn giản là một dòng văn bản bị trình thông dịch JavaScript bỏ qua hoàn toàn. Nhận xét thường được thêm vào với mục đích cung cấp thêm thông tin liên quan đến mã nguồn. Nó không chỉ giúp bạn hiểu mã của mình khi bạn chăm sóc một khoảng thời gian mà còn giúp những người khác đang làm việc với bạn trong cùng một dự án.

JavaScript hỗ trợ nhận xét một dòng cũng như nhiều dòng. Nhận xét một dòng bắt đầu bằng dấu gạch chéo kép ( //), theo sau là văn bản nhận xét. Đây là một ví dụ:

Ví dụ

// This is my first JavaScript program
document.write("Hello World!");

Trong khi đó, nhận xét nhiều dòng bắt đầu bằng dấu gạch chéo và dấu hoa thị ( /*) và kết thúc bằng dấu hoa thị và dấu gạch chéo ( */). Đây là một ví dụ về một bình luận nhiều dòng.

Ví dụ

/* This is my first program 
in JavaScript */
document.write("Hello World!");

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements