Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmstrtolower()

Bạn có thể sử dụng hàmstrtolower()để chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu cách thực sự hoạt động của hàm này:

Ví dụ

<?php
$my_str = 'The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog.';
echo strtolower($my_str);
?>

Khi xử lý với tiếng Việt nếu bị lỗi các bạn chuyển sang dùng hàm <span>mb_strtolower()</span>

Ví dụ

<?php
$string ="Cộng HÒA Xã Hội CHủ nghĩA Việt NAM";

echo mb_strtolower($string); //cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
echo mb_strtolower($string,'UTF-8'); //cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
?>

Hoặc các bạn cũng có thể dụng hàm mb_convert_case() cũng cho cùng kết quả

Ví dụ

<?php
$string ="Cộng HÒA Xã Hội CHủ nghĩA Việt NAM";

echo mb_convert_case($string, MB_CASE_LOWER); //cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
?>

Xem thêm: Cách xử lý lỗi tiếng Việt khi dùng hàm ucwords() trong PHP?


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements