Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách đảo ngược thứ tự của một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmarray_reverse() trongPHP

Bạn có thể sử dụng hàm array_reverse()để đảo ngược thứ tự của các phần tử mảng.

Hãy thử một ví dụ để hiểu cách chức năng này thực sự hoạt động:

Ví dụ

<?php
$colors = array("Red", "Green", "Blue");
 
// Printing the reversed array
print_r(array_reverse($colors));
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements