Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng trong PHP hay không

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmin_array()

Bạn có thể sử dụng hàmin_array()để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng hay không.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$zoo = array("Lion", "Elephant", "Tiger", "Zebra", "Rhino", "Bear");
if(in_array("Elephant", $zoo)){
    echo "The elephant was found in the zoo.";
}
echo "<br>";
if(in_array("Tiger", $zoo)){
    echo "The tiger was found in the zoo.";
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements