Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách kiểm tra xem khóa có tồn tại trong một mảng trong PHP hay không

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmarray_key_exists()

Bạn có thể sử dụng hàmarray_key_exists()để kiểm tra xem một khóa hoặc chỉ mục nhất định có tồn tại trong một mảng hay không.Hàm này trả vềTRUEkhi thành công hoặcFALSEkhi thất bại.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu cách nó thực sự hoạt động:

Ví dụ

<?php
$cities = array("France"=>"Paris", "India"=>"Mumbai", "UK"=>"London", "USA"=>"New York");
 
// Testing the key exists in the array or not
if(array_key_exists("France", $cities)){
    echo "The key 'France' is exists in the cities array";
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements