Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa phần tử cuối cùng khỏi một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmarray_pop()

Bạn có thể sử dụng hàmarray_pop()để xóa một phần tử hoặc giá trị khỏi phần cuối của một mảng. Hàm array_pop()cũng trả về giá trị cuối cùng của mảng.Tuy nhiên, nếu mảng trống (hoặc biến không phải là mảng), giá trị trả về sẽ làNULL.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$sports = array("Baseball", "Cricket", "Football", "Shooting");
 
// Deleting last array item
$removed = array_pop($sports);
print_r($sports);
echo "<br>";
var_dump($removed);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements