Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa phần tử đầu tiên khỏi một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmarray_shift()

Bạn có thể sử dụng hàmarray_shift()để xóa phần tử hoặc giá trị đầu tiên khỏi một mảng. Hàm array_shift()cũng trả về giá trị loại bỏ các mảng.Tuy nhiên, nếu mảng trống (hoặc biến không phải là mảng), giá trị trả về sẽ làNULL.

Hãy thử ví dụ sau để hiểu cách hoạt động của phương pháp này:

Ví dụ

<?php
$hobbies = array("Acting", "Drawing", "Music", "Films", "Photography");
 
// Deleting first array item
$removed = array_shift($hobbies);
print_r($hobbies);
echo "<br>";
var_dump($removed);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements