Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách hiển thị cấu trúc mảng và giá trị trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng lệnhprint_r()hoặcvar_dump()

Bạn có thể sử dụng câu lệnh PHPprint_r()hoặcvar_dump()để xem hoặc kiểm tra cấu trúc và giá trị của một mảng ở định dạng con người có thể đọc được trên màn hình. Câu lệnh var_dump()đưa ra nhiều thông tin hơnprint_r().Hãy xem nó hoạt động như thế nào về cơ bản:

Ví dụ

<?php
$cities = array("London", "Paris", "New York");
 
// Print the cities array
print_r($cities);
echo "<hr>";
var_dump($cities);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements