Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách hợp nhất hai hoặc nhiều mảng thành một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmarray_merge()

Bạn có thể sử dụng hàmarray_merge()để hợp nhất các phần tử hoặc giá trị của hai hoặc nhiều mảng với nhau thành một mảng duy nhất.Việc hợp nhất diễn ra theo cách mà các giá trị của một mảng được nối vào cuối mảng trước đó.Hãy xem một ví dụ:

Ví dụ

<?php
$array1 = array(1, "fruit" => "banana", 2, "monkey", 3);
$array2 = array("a", "b", "fruit" => "apple", "city" => "paris", 4, "c");
 
// Merging arrays together
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements