Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách thêm phần tử vào cuối mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm array_push()

Bạn có thể sử dụng hàm array_push() để chèn một hoặc nhiều phần tử hoặc giá trị vào cuối một mảng. Hãy thử một ví dụ và xem chức năng này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$skills = array("HTML5", "CSS3", "JavaScript");
 
// Append array with new items
array_push($skills, "jQuery", "PHP");
print_r($skills);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements