Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách sắp xếp các giá trị mảng theo thứ tự bảng chữ cái trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng PHPsort()rsort()hàm

Hàm sort() rsort()có thể được sử dụng để sắp xếp các mảng số hoặc được lập chỉ mục.Các phần sau đây sẽ chỉ cho bạn cách hoạt động cơ bản của các chức năng này:

Sắp xếp Mảng số theo thứ tự tăng dần

Bạn có thể sử dụng hàm sort()để sắp xếp các phần tử hoặc giá trị của mảng số theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số theo thứ tự tăng dần. Hãy thử một ví dụ để xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$text = array("Sky", "Cloud", "Birds", "Rainbow", "Moon");
$numbers = array(1, 2, 3.5, 5, 8, 10);
 
// Sorting the array of string
sort($text);
print_r($text);
echo "<br>";
 
// Sorting the array of numbers
sort($numbers);
print_r($numbers);
?>

Sắp xếp Mảng số theo thứ tự giảm dần

Bạn có thể sử dụng hàm rsort()để sắp xếp các phần tử hoặc giá trị của mảng số theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số theo thứ tự giảm dần. Hãy xem một ví dụ:

Ví dụ

<?php
$text = array("Sky", "Cloud", "Birds", "Rainbow", "Moon");
$numbers = array(1, 2, 3.5, 5, 8, 10);
 
// Sorting the array of string
rsort($text);
print_r($text);
echo "<br>";
 
// Sorting the array of numbers
rsort($numbers);
print_r($numbers);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements