Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa các giá trị trùng lặp khỏi một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmarray_unique()

Bạn có thể sử dụng hàmarray_unique()để loại bỏ các phần tử hoặc giá trị trùng lặp trong một mảng.Nếu mảng chứa các khóa chuỗi, thì hàm này sẽ giữ khóa đầu tiên gặp phải cho mọi giá trị và bỏ qua tất cả các khóa tiếp theo.Đây là một ví dụ:

Ví dụ

<?php
$array = array("a" => "moon", "star", "b" => "moon", "star", "sky");
 
// Deleting the duplicate items
$result = array_unique($array);
print_r($result);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements