Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách thay thế một từ bên trong một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm str_replace()

Bạn có thể sử dụng hàm str_replace() để thay thế tất cả các lần xuất hiện của một từ trong một chuỗi.

Trong ví dụ sau, từ "facts" được thay thế bằng từ "truth".

Ví dụ

<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// Display replaced string
echo str_replace("facts", "truth", $my_str);
?>

Hàm PHP str_replace() phân biệt chữ hoa chữ thường, tuy nhiên nếu bạn muốn thực hiện đối sánh và thay thế phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng hàm str_ireplace().


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements