Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa các ký tự đặc biệt khỏi một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm htmlspecialchars()

Một số ký tự như (&,",',<,>) có ý nghĩa đặc biệt trong HTML, và cần được chuyển đổi sang các thực thể HTML. Bạn có thể sử dụng hàm htmlspecialchars() để chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong một chuỗi thành các thực thể HTML. Hãy xem một ví dụ:

Ví dụ

<?php
$my_str = "String with <b>special</b> characters.";
 
// Removing HTML special characters
echo htmlspecialchars($my_str);
?>

Nếu bạn xem mã nguồn (view source) của kết quả, bạn sẽ thấy chuỗi "String withspecialcharacters." được chuyển đổi thành "String with<b>special</b>characters."


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements