Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách tìm số từ trong một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm str_word_count()

Hàm PHP str_word_count() có thể được sử dụng để tìm số lượng từ trong một chuỗi.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';

// Outputs: 9
echo str_word_count($my_str);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements