Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách tìm số ký tự trong một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm strlen()

Bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm strlen() để tìm số ký tự trong một chuỗi văn bản . Nó cũng bao gồm các khoảng trắng bên trong chuỗi được chỉ định.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$my_str1 = 'Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.';
echo strlen($my_str1); // Outputs: 46
 
$my_str2 = '    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ';
echo strlen($my_str2); // Outputs: 51
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements