Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa khoảng trắng khỏi chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm trim()

Bạn có thể sử dụng hàm trim()để loại bỏ khoảng trắng bao gồm khoảng trắng không ngắt, dòng mới và tab từ đầu và cuối chuỗi. Nó sẽ không loại bỏ khoảng trắng xảy ra ở giữa chuỗi. Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$my_str = '    Welcome to VZN.vn ';
echo strlen($my_str); // Outputs: 33
 
$trimmed_str = trim($my_str);
echo strlen($trimmed_str); // Outputs: 28
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements