Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách viết chú thích trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng Cú pháp"// text" "/* text */"

Chú thích thường được viết trong khối mã PHP để giải thích chức năng của mã.Nó sẽ giúp bạn và những người khác trong tương lai hiểu được những gì bạn đang cố gắng thực hiện với mã PHP. Chú thích không được hiển thị trong kết quả, chúng bị công cụ PHP bỏ qua.

Nhận xét một dòng

Nhận xét một dòng trong PHP bắt đầu bằng //, Xem ví dụ bên dưới:

Ví dụ

<?php
    echo "Hello World!"; // Output "Hello World!"
?>


Nhận xét nhiều dòng

Nhận xét dòng nhiều dòng trong PHP bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */.

Ví dụ

<?php
    /* The following line of code
       will output the "Hello World!" message */
    echo "Hello World!";
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements