Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa khoảng trắng khỏi cuối chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmrtrim()

Bạn có thể sử dụng hàmrtrim()để loại bỏ khoảng trắng từ cuối chuỗi.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$my_str = 'Hello World!    ';
echo strlen($my_str); // Outputs: 16
 
$trimmed_str = rtrim($my_str);
echo strlen($trimmed_str); // Outputs: 12
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements