Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa khoảng trắng khỏi đầu chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmltrim()

Bạn có thể sử dụng hàmltrim() để loại bỏ khoảng trắng từ đầu chuỗi.

Hãy xem một ví dụ để hiểu chức năng này thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$my_str = '    Hello World!';
echo strlen($my_str); // Outputs: 16
 
$trimmed_str = ltrim($my_str);
echo strlen($trimmed_str); // Outputs: 12
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements