Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách chuyển đổi các thực thể HTML đặc biệt trở lại các ký tự trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmhtmlspecialchars_decode()

Bạn có thể sử dụng hàm htmlspecialchars_decode()để chuyển đổi các thực thể HTML đặc biệt chẳng hạn như&,<,>, vv trở lại các nhân vật bình thường (ví dụ&,<,>).

Hàmhtmlspecialchars_decode() là ngược lại của hàmhtmlspecialchars() dùng để chuyển đổi ký tự HTML đặc biệt vàocác thực thể HTML.Hãy xem một ví dụ:

Ví dụ

<?php
$my_str = "I'll come & <b>&quot;get you&quot;</b>.";
 
// Decode &, <, > and &quot;
echo htmlspecialchars_decode($my_str);
 
// Decode &, <, >, &quot; and '
echo htmlspecialchars_decode($my_str, ENT_QUOTES);
 
// Decode &, < and >
echo htmlspecialchars_decode($my_str, ENT_NOQUOTES);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements