Hướng dẫn
Quảng cáo

Gộp nội dung 2 cột vào 1 trong MySQL

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Để gộp nội dung 2 cột thành 1 trong MySQL chúng ta dùng CONCAT để gộp 2 nội dung thành 1.

Như ví dụ dưới đây chúng ta sẽ gộp 2 cột firstname lastname vào chúng 1 cột firstname trong bảng booking

Ví dụ

UPDATE booking SET firstname = CONCAT(firstname, ' ', lastname);

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements