Hướng dẫn
Quảng cáo

Lấy ngẫu nhiêu (random) 1 giá trị trong mảng bằng PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: sử dụng array_rand()

Ví dụ cho mảng sau:

Ví dụ

<? php 
$ ArrayX  =  mảng ( "Kay" ,  "Joe" , "Susan" ,  "Frank" ) ; 
?>


Bây giờ để có được một giá trị ngẫu nhiên của mảng. Một cách đơn giản là sử dụng hàm array_rand(). array_rand() là một tham số và trả về giá trị chỉ mục ngẫu nhiên dưới dạng số nguyên mà sau đó có thể được sử dụng để lấy giá trị mảng.

Ví dụ

<? php
// mảng
$ArrayX = array("Kay", "Joe","Susan", "Frank");
 
// lấy chỉ mục ngẫu nhiên từ mảng $ArrayX
$randIndex = Array_rand($ArrayX);
 
// xuất giá trị cho chỉ mục ngẫu nhiên
echo $ArrayX[$randIndex];
?>

Bạn có thể sử dụng hàm array_rand() để có nhiều hơn một chỉ mục ngẫu nhiên. Chỉ cần truyền một giá trị số nguyên làm tham số thứ hai cho hàm. Bây giờ nó sẽ trả về một loạt các chỉ mục.

Ví dụ

<? php
// mảng
$ArrayX = array("Kay", "Joe","Susan", "Frank");
 
// lấy 2 chỉ mục ngẫu nhiên từ mảng $ ArrayX
$randIndex = Array_rand($ArrayX, 2);
 
/ *
* xuất giá trị cho chỉ mục ngẫu nhiên đầu tiên
* bạn có thể truy cập chỉ mục đầu tiên với $ rand Index [0]
* (có thể hơi khó hiểu cho người mới bắt đầu lập trình)
* /
echo $ ArrayX[$randIndex[0]];
/ *
* xuất giá trị cho chỉ số secondrandom
* /
echo $ ArrayX[$randIndex[1]];
?>

Hãy chắc chắn số lượng chọn nhỏ hơn số phần tử mảng làm tham số thứ hai hoặc nếu không PHP sẽ cung cấp cho bạn lỗi E_WARNING


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements