Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array_diff_key() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array_diff_key() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array_diff_key()

Hàm array_diff_key()so sánh các khóa của hai hoặc nhiều mảng và trả về sự khác biệt.

Ngoài ra, các giá trị cho các khóa không được xem xét khi so sánh, chỉ các khóa được kiểm tra.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về một mảng chứa tất cả các phần tử từ array1 mà các khóa của chúng không có trong bất kỳ mảng nào khác.
Phiên bản: PHP 5.1.0 trở lên

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm array_diff_key() được đưa ra với:

array_diff_key(array1, array2, ...);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm array_diff_key()  đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "dog");
$array2 = array("a"=>"apricot", "b"=>"banana");

// Computing the difference
$result = array_diff_key($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Thông số

Hàm array_diff_key()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array1 Yêu cầu. Chỉ định mảng để so sánh từ đó.
array2 Yêu cầu. Chỉ định một mảng để so sánh.
... Không bắt buộc. Chỉ định nhiều mảng hơn để so sánh.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm array_diff_key() thực sự hoạt động như thế nào:

Trong ví dụ sau, hàm này so sánh một mảng với hai mảng khác.

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "dog");
$array2 = array("a"=>"apricot", "b"=>"banana");
$array3 = array("a"=>"alligator", "d"=>"dog");

// Computing the difference
$result = array_diff_key($array1, $array2, $array3);
print_r($result);
?>

Hai khóa từ cặp key=>value được coi là bằng nhau nếu biểu diễn chuỗi của chúng giống nhau, nghĩa là (string) $key1 === (string) $key2 . Hãy thử ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array(1, 2, 5, 7, 10);
$array2 = array(0, "1"=>3, "x"=>8, "4"=>13);

// Computing the difference
$result = array_diff_key($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements