Hướng dẫn
Quảng cáo

Lấy danh sách các ngày giữa 2 ngày bằng PHP

Hướng dẫn cách lấy danh sách các ngày giữa 2 ngày bằng PHP

Trong nhiều bài toán liên quan đến ngày tháng thì việc tìm danh sách các ngày giữa 2 ngày cho sẵn là một bài toán quen thuộc, Sau đây mình xin đưa ra một ví dụ để thấy cách lấy danh sách các ngày giữa 2 ngày trong PHP là như thế nào:

Ví dụ

// Ngày bắt đầu
$date_from = "01-07-2019";
$date_from = strtotime($date_from); // Chuyển sang dạng UNIX timestamp
// Ngày kết thúc
$date_to = "01-08-2019";
$date_to = strtotime($date_to); // Chuyển sang dạng UNIX timestamp
// Dùng vòng lặp để xuất ra danh sách các ngày giữa 2 ngày
for ($i=$date_from; $i<=$date_to; $i+=86400) {
	echo date("d-m-Y", $i).'<br />';
} 

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements