Hướng dẫn
Quảng cáo

Tích hợp jQuery Fullcalendar với Bootstrap, PHP & MySQL

Hướng dẫn bạn tích hợp jQuery Fullcalendar với Bootstrap, PHP & MySQL trong ứng dụng của mình.

Gần đây tôi có sử dụng pluginjQuery Fullcalendar trong ứng dụng của mình, tôi đã phải tìm hiểu từ đầu vì chưa có kinh nghiệm trong việc tích hợp plugin này với Bootstrap, PHP và MySQL. Hy vọng qua bài hướng dẫn này các bạn sẽ không mất thời gian tìm hiểu nhiều như tôi, để có thể ứng dụng vào ứng dụng của bạn.
Nào bắt đầu nhé!

Bước 1: Download pluginjQuery Fullcalendar từ trang chủ của nó Tại đây

Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu của sự kiện

Ví dụ

CREATE TABLE events ( 
id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
start datetime DEFAULT NULL, 
end datetime DEFAULT NULL, 
title text, PRIMARY KEY (id) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

Bước 3: Thêm các tập tin jQuery vào trong ứng dụng

Ví dụ

<!— jQuery —> 
<script src=“https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js”></script> 
<!— custom scripts —> 
<script type=“text/javascript” src=“js/script.js”></script> 
<!— bootstrap —> 
<script src=“https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js” crossorigin=“anonymous”></script> 
<link href=“https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css” rel=“stylesheet” > 
<!— fullcalendar —> 
<link href=“css/fullcalendar.css” rel=“stylesheet” /> 
<link href=“css/fullcalendar.print.css” rel=“stylesheet” media=“print” /> 
<script src=“js/moment.min.js”></script> 
<script src=“js/fullcalendar.js”></script>

Các file PHP:

db.php

Ví dụ

<?php 
$connection = mysqli_connect(‘localhost’,‘DBUser’,‘DBPassword’,‘DBName’) or die(mysqli_error($connection));
 ?>

Chỉnh sửa thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu của bạn.

index.php

File này bao gồm các hoạt động Thêm mới, cập nhật, xóa các sự kiện và hiển thị các sự kiện, xem sự kiện dưới dạng modal popups của bootstrap.
Bạn có thể chia file này thành 2 fileadd-event.php, edit-event.php ...

Ví dụ

 <?php
include(“db.php”);
if(isset($_POST[‘action’]) or isset($_GET[‘view’])) //show all events
{
  if(isset($_GET[‘view’]))
  {
    header(‘Content-Type: application/json’);
    $start = mysqli_real_escape_string($connection,$_GET[“start”]);
    $end = mysqli_real_escape_string($connection,$_GET[“end”]);
    $result = mysqli_query($connection,“SELECT id, start ,end ,title FROM events where (date(start) >= ‘$start’ AND date(start) <= ‘$end’)”);
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
    {
      $events[] = $row;
    }
    echo json_encode($events);
    exit;
  }
  elseif($_POST[‘action’] == “add”) // add new event
  {
    mysqli_query($connection,“INSERT INTO events (title ,start ,end )
          VALUES (
          ‘”.mysqli_real_escape_string($connection,$_POST[“title”]).“‘,
          ‘”.mysqli_real_escape_string($connection,date(‘Y-m-d H:i:s’,strtotime($_POST[“start”]))).“‘,
          ‘”.mysqli_real_escape_string($connection,date(‘Y-m-d H:i:s’,strtotime($_POST[“end”]))).“‘
          )”);
    header(‘Content-Type: application/json’);
    echo ‘{“id”:”‘.mysqli_insert_id($connection).‘”}’;
    exit;
  }
  elseif($_POST[‘action’] == “update”) // update event
  {
    mysqli_query($connection,“UPDATE events set
      start = ‘”.mysqli_real_escape_string($connection,date(‘Y-m-d H:i:s’,strtotime($_POST[“start”]))).“‘,
      end = ‘”.mysqli_real_escape_string($connection,date(‘Y-m-d H:i:s’,strtotime($_POST[“end”]))).“‘
      where id = ‘”.mysqli_real_escape_string($connection,$_POST[“id”]).“‘”);
    exit;
  }
  elseif($_POST[‘action’] == “delete”) // remove event
  {
    mysqli_query($connection,“DELETE from events where id = ‘”.mysqli_real_escape_string($connection,$_POST[“id”]).“‘”);
    if (mysqli_affected_rows($connection) > 0) {
      echo “1”;
    }
    exit;
  }
}
?>

HTML popup và lịch div được định nghĩa trong đánh dấu dưới đây:

Ví dụ

 <!— add calander in this div —>
<div class=“container”>
 <div class=“row”>
<div id=“calendar”></div>
</div>
</div>
<!— Modal to Add Event —>
<div id=“createEventModal” class=“modal fade” role=“dialog”>
 <div class=“modal-dialog”>
 <!— Modal content—>
 <div class=“modal-content”>
 <div class=“modal-header”>
 <button type=“button” class=“close” data–dismiss=“modal”>×</button>
 <h4 class=“modal-title”>Add Event</h4>
 </div>
 <div class=“modal-body”>
 <div class=“control-group”>
 <label class=“control-label” for=“inputPatient”>Event:</label>
 <div class=“field desc”>
 <input class=“form-control” id=“title” name=“title” placeholder=“Event” type=“text” value=“”>
 </div>
 </div>
 <input type=“hidden” id=“startTime”/>
 <input type=“hidden” id=“endTime”/>
 <div class=“control-group”>
 <label class=“control-label” for=“when”>When:</label>
 <div class=“controls controls-row” id=“when” style=“margin-top:5px;”>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class=“modal-footer”>
 <button class=“btn” data–dismiss=“modal” aria–hidden=“true”>Cancel</button>
 <button type=“submit” class=“btn btn-primary” id=“submitButton”>Save</button>
 </div>
 </div>
 </div>
</div>
<!— Modal to Event Details —>
<div id=“calendarModal” class=“modal fade”>
<div class=“modal-dialog”>
 <div class=“modal-content”>
 <div class=“modal-header”>
 <button type=“button” class=“close” data–dismiss=“modal”>×</button>
 <h4 class=“modal-title”>Event Details</h4>
 </div>
 <div id=“modalBody” class=“modal-body”>
 <h4 id=“modalTitle” class=“modal-title”></h4>
 <div id=“modalWhen” style=“margin-top:5px;”></div>
 </div>
 <input type=“hidden” id=“eventID”/>
 <div class=“modal-footer”>
 <button class=“btn” data–dismiss=“modal” aria–hidden=“true”>Cancel</button>
 <button type=“submit” class=“btn btn-danger” id=“deleteButton”>Delete</button>
 </div>
 </div>
</div>
</div>
<!—Modal—>

script.js

Tập tin này chứa tất cả các hoạt động và gửi yêu cầu đến PHP và nhận được phản hồi.

Ví dụ

 $(document).ready(function(){
    var calendar = $(‘#calendar’).fullCalendar({ // assign calendar
      header:{
        left: ‘prev,next today’,
        center: ‘title’,
        right: ‘agendaWeek,agendaDay’
      },
      defaultView: ‘agendaWeek’,
      editable: true,
      selectable: true,
      allDaySlot: false,
      events: “index.php?view=1”, // request to load current events
      eventClick: function(event, jsEvent, view) { // when some one click on any event
        endtime = $.fullCalendar.moment(event.end).format(‘h:mm’);
        starttime = $.fullCalendar.moment(event.start).format(‘dddd, MMMM Do YYYY, h:mm’);
        var mywhen = starttime + ‘ – ‘ + endtime;
        $(‘#modalTitle’).html(event.title);
        $(‘#modalWhen’).text(mywhen);
        $(‘#eventID’).val(event.id);
        $(‘#calendarModal’).modal();
      },
      select: function(start, end, jsEvent) { // click on empty time slot
        endtime = $.fullCalendar.moment(end).format(‘h:mm’);
        starttime = $.fullCalendar.moment(start).format(‘dddd, MMMM Do YYYY, h:mm’);
        var mywhen = starttime + ‘ – ‘ + endtime;
        start = moment(start).format();
        end = moment(end).format();
        $(‘#createEventModal #startTime’).val(start);
        $(‘#createEventModal #endTime’).val(end);
        $(‘#createEventModal #when’).text(mywhen);
        $(‘#createEventModal’).modal(‘toggle’);
      },
      eventDrop: function(event, delta){ // event drag and drop
        $.ajax({
          url: ‘index.php’,
          data: ‘action=update&title=’+event.title+‘&start=’+moment(event.start).format()+‘&end=’+moment(event.end).format()+‘&id=’+event.id ,
          type: “POST”,
          success: function(json) {
          //alert(json);
          }
        });
      },
      eventResize: function(event) { // resize to increase or decrease time of event
        $.ajax({
          url: ‘index.php’,
          data: ‘action=update&title=’+event.title+‘&start=’+moment(event.start).format()+‘&end=’+moment(event.end).format()+‘&id=’+event.id,
          type: “POST”,
          success: function(json) {
            //alert(json);
          }
        });
      }
    });
    $(‘#submitButton’).on(‘click’, function(e){ // add event submit
      // We don’t want this to act as a link so cancel the link action
      e.preventDefault();
      doSubmit(); // send to form submit function
    });
    $(‘#deleteButton’).on(‘click’, function(e){ // delete event clicked
      // We don’t want this to act as a link so cancel the link action
      e.preventDefault();
      doDelete(); send data to delete function
    });
    function doDelete(){ // delete event
      $(“#calendarModal”).modal(‘hide’);
      var eventID = $(‘#eventID’).val();
      $.ajax({
        url: ‘index.php’,
        data: ‘action=delete&id=’+eventID,
        type: “POST”,
        success: function(json) {
          if(json == 1)
            $(“#calendar”).fullCalendar(‘removeEvents’,eventID);
          else
            return false;
        }
      });
    }
    function doSubmit(){ // add event
      $(“#createEventModal”).modal(‘hide’);
      var title = $(‘#title’).val();
      var startTime = $(‘#startTime’).val();
      var endTime = $(‘#endTime’).val();
      $.ajax({
        url: ‘index.php’,
        data: ‘action=add&title=’+title+‘&start=’+startTime+‘&end=’+endTime,
        type: “POST”,
        success: function(json) {
          $(“#calendar”).fullCalendar(‘renderEvent’,
          {
            id: json.id,
            title: title,
            start: startTime,
            end: endTime,
          },
          true);
        }
      });
    }
  });

Đây là hướng dẫn đơn giản để các bạn ứng dụng vào sản phẩm của mình, nếu có gì thắc mắc vui lòng comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements