Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách đếm tất cả các phần tử hoặc giá trị trong một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm count() hoặc sizeof()

Bạn có thể chỉ cần sử dụng  Hàm count() trong PHP hoặc Hàm sizeof() trong PHP để lấy số phần tử hoặc giá trị trong một mảng.Hàm count() sizeof() trả về 0 cho một biến đã được khởi tạo với một mảng trống, nhưng nó cũng có thể trả về 0 cho một biến chưa được đặt.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm isset() để kiểm tra xem một biến đã được đặt hay chưa.

Ví dụ

<?php
$days = array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat");
 
// Printing array size
echo count($days);
echo "<br>";
echo sizeof($days);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements