Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách đếm tất cả các phần tử hoặc giá trị trong một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm count() hoặcsizeof()

Bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm count()hoặcsizeof()để lấy số phần tử hoặc giá trị trong một mảng.Hàmcount() sizeof() trả về 0 cho một biến đã được khởi tạo với một mảng trống, nhưng nó cũng có thể trả về 0 cho một biến chưa được đặt.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm isset()đểkiểm tra xem một biến đã được đặt hay chưa.

Ví dụ

<?php
$days = array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat");
 
// Printing array size
echo count($days);
echo "<br>";
echo sizeof($days);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements