Hướng dẫn
Quảng cáo

Trích xuất văn bản và hình ảnh từ tệp PDF bằng PHP

Hướng dẫn các bạn dùng code PHP để trích xuất văn bản và hình ảnh từ tệp PDF

Mình có một chương trình cần dùng mã PHP để trích xuất văn bản và hình ảnh từ một tệp PDF. Mặc dù đã có các công cụ trực tuyến chuyển đổi tệp PDF thành văn bản và các định dạng khác, nhưng không có giải pháp lập trình nào để trích xuất nội dung từ tệp PDF bằng cách sử dụng PHP , cho đến khi mình tìm được một lớp “class.pdf2text.php” .

Trích xuất văn bản và hình ảnh từ tệp PDF bằng PHP

Với lớp này, người ta không chỉ có thể lấy và sử dụng nội dung của tệp PDF trong ứng dụng web mà còn lớp này cung cấp cho người dùng cơ sở để xác định sự hiện diện của một chuỗi văn bản cụ thể bên trong tệp PDF.
Đây là mã tệp lớp “class.pdf2text.php” . Gọi tệp này trong mỗi ví dụ.

Ví dụ

<?php
/*
SYNTAX:
include('class.pdf2text.php');
$a = new PDF2Text();
$a->setFilename('test.pdf');
$a->decodePDF();
echo $a->output();

ALTERNATIVES:
Other excellent options to search within a PDF:
- Apache PDFbox (http://pdfbox.apache.org/). An open source Java solution
- pdflib TET (http://www.pdflib.com/products/tet/)
- Online converter: http://snowtide.com/PDFTextStream
*/

class PDF2Text {
	// Some settings
	var $multibyte = 4; // Use setUnicode(TRUE|FALSE)
	var $convertquotes = ENT_QUOTES; // ENT_COMPAT (double-quotes), ENT_QUOTES (Both), ENT_NOQUOTES (None)
	var $showprogress = true; // TRUE if you have problems with time-out

	// Variables
	var $filename = '';
	var $decodedtext = '';

	function setFilename($filename) {
		// Reset
		$this->decodedtext = '';
		$this->filename = $filename;
	}

	function output($echo = false) {
		if($echo) echo $this->decodedtext;
		else return $this->decodedtext;
	}

	function setUnicode($input) {
		// 4 for unicode. But 2 should work in most cases just fine
		if($input == true) $this->multibyte = 4;
		else $this->multibyte = 2;
	}

	function decodePDF() {
		// Read the data from pdf file
		$infile = @file_get_contents($this->filename, FILE_BINARY);
		if (empty($infile))
			return "";

		// Get all text data.
		$transformations = array();
		$texts = array();

		// Get the list of all objects.
		preg_match_all("#obj[\n|\r](.*)endobj[\n|\r]#ismU", $infile . "endobj\r", $objects);
		$objects = @$objects[1];

		// Select objects with streams.
		for ($i = 0; $i < count($objects); $i++) {
			$currentObject = $objects[$i];

			// Prevent time-out
			@set_time_limit ();
			if($this->showprogress) {
//				echo ". ";
				flush(); ob_flush();
			}

			// Check if an object includes data stream.
			if (preg_match("#stream[\n|\r](.*)endstream[\n|\r]#ismU", $currentObject . "endstream\r", $stream )) {
				$stream = ltrim($stream[1]);
				// Check object parameters and look for text data.
				$options = $this->getObjectOptions($currentObject);

				if (!(empty($options["Length1"]) && empty($options["Type"]) && empty($options["Subtype"])) )
//				if ( $options["Image"] && $options["Subtype"] )
//				if (!(empty($options["Length1"]) && empty($options["Subtype"])) )
					continue;

				// Hack, length doesnt always seem to be correct
				unset($options["Length"]);

				// So, we have text data. Decode it.
				$data = $this->getDecodedStream($stream, $options);

				if (strlen($data)) {
	        if (preg_match_all("#BT[\n|\r](.*)ET[\n|\r]#ismU", $data . "ET\r", $textContainers)) {
						$textContainers = @$textContainers[1];
						$this->getDirtyTexts($texts, $textContainers);
					} else
						$this->getCharTransformations($transformations, $data);
				}
			}
		}

		// Analyze text blocks taking into account character transformations and return results.
		$this->decodedtext = $this->getTextUsingTransformations($texts, $transformations);
	}


	function decodeAsciiHex($input) {
		$output = "";

		$isOdd = true;
		$isComment = false;

		for($i = 0, $codeHigh = -1; $i < strlen($input) && $input[$i] != '>'; $i++) {
			$c = $input[$i];

			if($isComment) {
				if ($c == '\r' || $c == '\n')
					$isComment = false;
				continue;
			}

			switch($c) {
				case '\0': case '\t': case '\r': case '\f': case '\n': case ' ': break;
				case '%':
					$isComment = true;
				break;

				default:
					$code = hexdec($c);
					if($code === 0 && $c != '0')
						return "";

					if($isOdd)
						$codeHigh = $code;
					else
						$output .= chr($codeHigh * 16 + $code);

					$isOdd = !$isOdd;
				break;
			}
		}

		if($input[$i] != '>')
			return "";

		if($isOdd)
			$output .= chr($codeHigh * 16);

		return $output;
	}

	function decodeAscii85($input) {
		$output = "";

		$isComment = false;
		$ords = array();

		for($i = 0, $state = 0; $i < strlen($input) && $input[$i] != '~'; $i++) {
			$c = $input[$i];

			if($isComment) {
				if ($c == '\r' || $c == '\n')
					$isComment = false;
				continue;
			}

			if ($c == '\0' || $c == '\t' || $c == '\r' || $c == '\f' || $c == '\n' || $c == ' ')
				continue;
			if ($c == '%') {
				$isComment = true;
				continue;
			}
			if ($c == 'z' && $state === 0) {
				$output .= str_repeat(chr(0), 4);
				continue;
			}
			if ($c < '!' || $c > 'u')
				return "";

			$code = ord($input[$i]) & 0xff;
			$ords[$state++] = $code - ord('!');

			if ($state == 5) {
				$state = 0;
				for ($sum = 0, $j = 0; $j < 5; $j++)
					$sum = $sum * 85 + $ords[$j];
				for ($j = 3; $j >= 0; $j--)
					$output .= chr($sum >> ($j * 8));
			}
		}
		if ($state === 1)
			return "";
		elseif ($state > 1) {
			for ($i = 0, $sum = 0; $i < $state; $i++)
				$sum += ($ords[$i] + ($i == $state - 1)) * pow(85, 4 - $i);
			for ($i = 0; $i < $state - 1; $i++) {
				try {
					if(false == ($o = chr($sum >> ((3 - $i) * 8)))) {
						throw new Exception('Error');
					}
					$output .= $o;
				} catch (Exception $e) { /*Dont do anything*/ }
			}
		}

		return $output;
	}

	function decodeFlate($data) {
		return @gzuncompress($data);
	}

	function getObjectOptions($object) {
		$options = array();

		if (preg_match("#<<(.*)>>#ismU", $object, $options)) {
			$options = explode("/", $options[1]);
			@array_shift($options);

			$o = array();
			for ($j = 0; $j < @count($options); $j++) {
				$options[$j] = preg_replace("#\s+#", " ", trim($options[$j]));
				if (strpos($options[$j], " ") !== false) {
					$parts = explode(" ", $options[$j]);
					$o[$parts[0]] = $parts[1];
				} else
					$o[$options[$j]] = true;
			}
			$options = $o;
			unset($o);
		}

		return $options;
	}

	function getDecodedStream($stream, $options) {
		$data = "";
		if (empty($options["Filter"]))
			$data = $stream;
		else {
			$length = !empty($options["Length"]) ? $options["Length"] : strlen($stream);
			$_stream = substr($stream, 0, $length);

			foreach ($options as $key => $value) {
				if ($key == "ASCIIHexDecode")
					$_stream = $this->decodeAsciiHex($_stream);
				elseif ($key == "ASCII85Decode")
					$_stream = $this->decodeAscii85($_stream);
				elseif ($key == "FlateDecode")
					$_stream = $this->decodeFlate($_stream);
				elseif ($key == "Crypt") { // TO DO
				}
			}
			$data = $_stream;
		}
		return $data;
	}

	function getDirtyTexts(&$texts, $textContainers) {
		for ($j = 0; $j < count($textContainers); $j++) {
			if (preg_match_all("#\[(.*)\]\s*TJ[\n|\r]#ismU", $textContainers[$j], $parts))
				$texts = array_merge($texts, array(@implode('', $parts[1])));
			elseif (preg_match_all("#T[d|w|m|f]\s*(\(.*\))\s*Tj[\n|\r]#ismU", $textContainers[$j], $parts))
				$texts = array_merge($texts, array(@implode('', $parts[1])));
			elseif (preg_match_all("#T[d|w|m|f]\s*(\[.*\])\s*Tj[\n|\r]#ismU", $textContainers[$j], $parts))
				$texts = array_merge($texts, array(@implode('', $parts[1])));
		}

	}

	function getCharTransformations(&$transformations, $stream) {
		preg_match_all("#([0-9]+)\s+beginbfchar(.*)endbfchar#ismU", $stream, $chars, PREG_SET_ORDER);
		preg_match_all("#([0-9]+)\s+beginbfrange(.*)endbfrange#ismU", $stream, $ranges, PREG_SET_ORDER);

		for ($j = 0; $j < count($chars); $j++) {
			$count = $chars[$j][1];
			$current = explode("\n", trim($chars[$j][2]));
			for ($k = 0; $k < $count && $k < count($current); $k++) {
				if (preg_match("#<([0-9a-f]{2,4})>\s+<([0-9a-f]{4,512})>#is", trim($current[$k]), $map))
					$transformations[str_pad($map[1], 4, "0")] = $map[2];
			}
		}
		for ($j = 0; $j < count($ranges); $j++) {
			$count = $ranges[$j][1];
			$current = explode("\n", trim($ranges[$j][2]));
			for ($k = 0; $k < $count && $k < count($current); $k++) {
				if (preg_match("#<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>#is", trim($current[$k]), $map)) {
					$from = hexdec($map[1]);
					$to = hexdec($map[2]);
					$_from = hexdec($map[3]);

					for ($m = $from, $n = 0; $m <= $to; $m++, $n++)
						$transformations[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", $_from + $n);
				} elseif (preg_match("#<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+\[(.*)\]#ismU", trim($current[$k]), $map)) {
					$from = hexdec($map[1]);
					$to = hexdec($map[2]);
					$parts = preg_split("#\s+#", trim($map[3]));

					for ($m = $from, $n = 0; $m <= $to && $n < count($parts); $m++, $n++)
						$transformations[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", hexdec($parts[$n]));
				}
			}
		}
	}
	function getTextUsingTransformations($texts, $transformations) {
		$document = "";
		for ($i = 0; $i < count($texts); $i++) {
			$isHex = false;
			$isPlain = false;

			$hex = "";
			$plain = "";
			for ($j = 0; $j < strlen($texts[$i]); $j++) {
				$c = $texts[$i][$j];
				switch($c) {
					case "<":
						$hex = "";
						$isHex = true;
            $isPlain = false;
					break;
					case ">":
						$hexs = str_split($hex, $this->multibyte); // 2 or 4 (UTF8 or ISO)
						for ($k = 0; $k < count($hexs); $k++) {

							$chex = str_pad($hexs[$k], 4, "0"); // Add tailing zero
							if (isset($transformations[$chex]))
								$chex = $transformations[$chex];
							$document .= html_entity_decode("&#x".$chex.";");
						}
						$isHex = false;
					break;
					case "(":
						$plain = "";
						$isPlain = true;
            $isHex = false;
					break;
					case ")":
						$document .= $plain;
						$isPlain = false;
					break;
					case "\\":
						$c2 = $texts[$i][$j + 1];
						if (in_array($c2, array("\\", "(", ")"))) $plain .= $c2;
						elseif ($c2 == "n") $plain .= '\n';
						elseif ($c2 == "r") $plain .= '\r';
						elseif ($c2 == "t") $plain .= '\t';
						elseif ($c2 == "b") $plain .= '\b';
						elseif ($c2 == "f") $plain .= '\f';
						elseif ($c2 >= '0' && $c2 <= '9') {
							$oct = preg_replace("#[^0-9]#", "", substr($texts[$i], $j + 1, 3));
							$j += strlen($oct) - 1;
							$plain .= html_entity_decode("&#".octdec($oct).";", $this->convertquotes);
						}
						$j++;
					break;

					default:
						if ($isHex)
							$hex .= $c;
						elseif ($isPlain)
							$plain .= $c;
					break;
				}
			}
			$document .= "\n";
		}

		return $document;
	}
}
?>

Để dễ hiểu, tôi sẽ đưa ra ở đây ba ví dụ sử dụng lớp này, như sau:

pdf_to_text.php - Để trích xuất nội dung từ PDF một tệp

Trong ví dụ này, trích xuất văn bản từ tệp PDF. Tạo tệp 'pdf_to_text.php' và bao gồm 'class.pdf2text.php' để thực thi các hàm thư viện.

Ví dụ

<?php
	include ( 'class.pdf2text.php' ) ;

	function output ( $message )
	  {
		if ( php_sapi_name ( ) == 'cli' )
			echo ( $message ) ;
		else
			echo ( nl2br ( $message ) ) ;
	  }

	$file	= 'sample' ; // name of pdf file without .pdf extenstion, sample.pdf
	$pdf	= new PdfToText ( "$file.pdf" ) ;

	
	output ( "Extracted file contents :\n" ) ;
	output ( $pdf -> Text ) ;
?>

pdf_to_image.php - Để Trích xuất Hình ảnh Nhúng (nếu có) Có sẵn trong tệp PDF Nguồn.

Ví dụ này thuộc về trích xuất một hình ảnh từ bất kỳ tệp PDF nguồn nào.

Ví dụ

<?php
	// This example saves all images found in the 'sample.pdf' file, after having put the string
	// "Hello world" in blue color, using the largest stock font
	include ( 'class.pdf2text.php' ) ;

	function output ( $message )
	  {
		if ( php_sapi_name ( ) == 'cli' )
			echo ( $message ) ;
		else
			echo ( nl2br ( $message ) ) ;
	  }

	$file		= 'sample' ; // name of pdf file without .pdf extenstion, sample.pdf
	$pdf		= new PdfToText ( "$file.pdf", PdfToText::PDFOPT_DECODE_IMAGE_DATA ) ;
	$image_count 	= count ( $pdf -> Images ) ;
	
	if ( $image_count )
	  {
		for ( $i = 0 ; $i < $image_count ; $i ++ )
		  {
			// Get next image and generate a filename for it (there will be a file named "sample.x.jpg"
			// for each image found in file "sample.pdf")
			$img		= $pdf -> Images [$i] ;			// This is an object of type PdfImage
			$imgindex 	= sprintf ( "%02d", $i + 1 ) ;
			$output_image	= "$file.$imgindex.jpg" ;
			
			// Allocate a color entry for "white". Note that the ImageResource property of every PdfImage object
			// is a real image resource that can be specified to any of the image*() Php functions
			$textcolor	= imagecolorallocate ( $img -> ImageResource, 0, 0, 255 ) ;
			
			// Put the string "Hello world" on top of the image. 
			imagestring ( $img -> ImageResource, 5, 0, 0, "Hello world #$imgindex", $textcolor ) ;
			
			// Save the image (the default is IMG_JPG, but you can specify another IMG_* image type by specifying it
			// as the second parameter)
			$img -> SaveAs ( $output_image ) ;
			
			output ( "Generated image file \"$output_image\"" ) ;
		  }
	  }
	else
		echo "No image was found in sample file \"$file.pdf\"" ;

search_pdf.php - Để tìm kiếm một chuỗi trong tệp PDF

Nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ văn bản hoặc chuỗi cụ thể nào từ một tệp PDF, ví dụ dưới đây là ví dụ cho nó.

Ví dụ

<?php
	include ( 'class.pdf2text.php' ) ;


	$file	= 'sample' ; // name of pdf file without .pdf extenstion, sample.pdf
	$pdf	= new PdfToText ( "file.pdf" ) ;

	
	$search = 'john'; // keyword to search goes here 
	 
	  $result		= $pdf -> text_strpos ( $search, $start = 0 ) ; // $start is the start offset in the pdf text contents
	  
  echo "<pre>";
print_r($result); // the result will give you the position of searched string and thus indicating its presence in PDF file
?>

Tổng kết

Nhiều ứng dụng web cần sử dụng dữ liệu tài liệu PDF để sử dụng thêm. Sử dụng lớp PHP này, bạn có thể dễ dàng lấy văn bản và hình ảnh từ tệp PDF và sử dụng nó. Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với những người khác. Cảm ơn

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements