Hướng dẫn
Quảng cáo

Xóa ký tự cuối cùng khỏi một chuỗi trong PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xóa ký tự cuối cùng khỏi một chuỗi trong PHP. Có 3 cách để cho bạn ba phương pháp để thực hiện việc xóa này.

Để xóa ký tự cuối cùng của một chuỗi trong PHP chúng ta có 3 cách để làm, sau đây chúng ta sẽ đi xem xét từng cách một.

Phương pháp 1: Hàm rtrim

Sử dụng hàm rtrim, chúng ta có thể xóa các ký tự cụ thể cuối cùng khỏi chuỗi. Theo mặc định, hàm này loại bỏ khoảng trắng ở cuối chuỗi.

Cú pháp:

rtrim($string, 'x');

Ví dụ

$string = "Welcome to VZN.VN!";
echo $string . "\n";

$newString = rtrim($string, "!");
echo $newString . "\n";

// Output: 
Welcome to  VZN.VN !
Welcome to  VZN.VN

Trong một số trường hợp, hàm rtrim sẽ không hoạt động đối với chúng tôi vì nó loại bỏ tất cả các ký tự cụ thể khỏi phần cuối của chuỗi. Hãy làm rõ ý này với một ví dụ sau.

Ví dụ

$string = "This is a test message..";
echo $string . "\n";

$newString = rtrim($string,".");
echo $newString . "\n";

// Output: 
This is a test message..
This is a test message

Ở đây, nếu chúng ta muốn xóa chỉ một ký tự . ở cuối chuỗi nhưng hàm rtrim sẽ xóa tất cả các ký tự . . Trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng hàm substr hoặc hàm substr_replace của php.

Phương pháp 2: Hàm substr

Chúng ta có thể sử dụng hàm substr để loại bỏ các ký tự cuối cùng khỏi chuỗi.

Cú pháp:

substr($string, 0, -1);

Ví dụ

$string = "Welcome to VZN.VN!";
echo $string . "\n";

$newString = substr($string, 0, -1);
echo $newString . "\n";

// Output: 
Welcome to VZN.VN!
Welcome to VZN.VN

Một ví dụ khác trong đó bạn có thể thấy nó chỉ xóa một ký tự nếu có nhiều hơn một ký tự giống nhau ở cuối chuỗi và chỉ muốn xóa một trong số chúng ký tự cuối cùng.

Ví dụ

$string = "This is a test message..";
echo $string . "\n";

$newString = substr($string, 0, -1);
echo $newString . "\n";

// Output: 
This is a test message..
This is a test message.

Phương pháp 3: Hàm substr_replace

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm substr_replace để xóa ký tự cuối cùng khỏi chuỗi.

Cú pháp:

substr_replace($string, "", -1);

Ví dụ

$string = "Welcome to VZN.VN !";
echo $string . "\n";

$newString = substr_replace($string, "", -1);
echo $newString . "\n";

// Output: 
Welcome to VZN.VN !
Welcome to VZN.VN

Hy vọng với hướng dẫn này các bạn có thể dễ dàng xóa bỏ các ký tự ở cuối mỗi chuỗi trong PHP theo ý của mình!

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements