Thông thường, khi chúng ta tạo chức năng download một file hình ảnh ( gif, png, jpg etc. ) hoặc file có đuôi .csv.pdf  hoặc .php thì chúng sẽ được mở trong trình duyệt với tab hay cửa sổ mới mà không xuất hiện hộp thoại download.

Để làm như sau:

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code bằng PHP, giúp cho các bạn có thể ép những file mà mình nêu bên trên có thể download được chỉ bằng việc click vào nó mà không cần phải hiển thị ở một tab hay cửa sổ mới trên trình duyệt.

Giả sử các bạn tạo một file mới với tên gọi là function.php, sau đó các bạn cần copy đoạn code sau  và dán vào bên trong nó 

<?php
function output_file($source_file, $download_name, $mime_type='')
{
/*
$source_file = đường dẫn đến file cần tải
$download_name = tên file mà trình duyệt nhận được để lưu lại
$mime_type = Định dạng MIME của file (Tùy chọn)
*/
if(!is_readable($source_file)) die('Không tìm thấy tệp hoặc không thể truy cập!');
$size = filesize($source_file);
$download_name = rawurldecode($download_name);
/* Chỉ ra loại MIME (nếu không được chỉ định) */
$known_mime_types=array(
  "pdf" => "application/pdf",
  "csv" => "application/csv",
  "txt" => "text/plain",
  "html" => "text/html",
  "htm" => "text/html",
  "exe" => "application/octet-stream",
  "zip" => "application/zip",
  "doc" => "application/msword",
  "xls" => "application/vnd.ms-excel",
  "ppt" => "application/vnd.ms-powerpoint",
  "gif" => "image/gif",
  "png" => "image/png",
  "jpeg"=> "image/jpg",
  "jpg" => "image/jpg",
  "php" => "text/plain"
);
if($mime_type==''){
   $file_extension = strtolower(substr(strrchr($source_file,"."),1));
   if(array_key_exists($file_extension, $known_mime_types)){
    $mime_type=$known_mime_types[$file_extension];
   } else {
    $mime_type="application/force-download";
   };
};
@ob_end_clean(); //Tắt bộ đệm đầu ra để giảm mức sử dụng Máy chủ
// if IE, otherwise Content-Disposition ignored
if(ini_get('zlib.output_compression'))
 ini_set('zlib.output_compression', 'Off');
header('Content-Type: ' . $mime_type);
header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$download_name.'"');
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
header('Accept-Ranges: bytes');
header("Cache-control: private");
header('Pragma: private');
header("Expires: Thu, 26 Jul 2012 05:00:00 GMT");
// Hỗ trợ tải xuống nhiều phần và tải xuống
if(isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
{
  list($a, $range) = explode("=",$_SERVER['HTTP_RANGE'],2);
  list($range) = explode(",",$range,2);
  list($range, $range_end) = explode("-", $range);
  $range=intval($range);
  if(!$range_end) {
    $range_end=$size-1;
  } else {
    $range_end=intval($range_end);
  }
  $new_length = $range_end-$range+1;
  header("HTTP/1.1 206 Partial Content");
  header("Content-Length: $new_length");
  header("Content-Range: bytes $range-$range_end/$size");
} else {
  $new_length=$size;
  header("Content-Length: ".$size);
}
/* Xuất tệp tin */
$chunksize = 1*(1024*1024); //you may want to change this
$bytes_send = 0;
if ($source_file = fopen($source_file, 'r'))
{
  if(isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
  fseek($source_file, $range);
  while(!feof($source_file) &&
    (!connection_aborted()) &&
    ($bytes_send<$new_length)
     )
  {
    $buffer = fread($source_file, $chunksize);
    print($buffer); //echo($buffer); // is also possible
    flush();
    $bytes_send += strlen($buffer);
  }
fclose($source_file);
} else die('Lỗi - không thể mở tệp.');
die();
}
?>

Cách sử dụng :

<?php
include("function.php");
set_time_limit(0);
$file_path="ten_file.pdf";
output_file($file_path, 'ten_file.pdf', 'application/pdf');
?>

Trong đoạn code trên, mỗi khi cần “ép” download file nào, thì các bạn chỉ việc thay đổi giá trị của biến $file_path  và tham số thứ 2 của hàm output_file là xong.

Chúc các bạn thành công !