Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách chuyển đổi ngày từ định dạng yyyy-mm-dd sang dd-mm-yyyy trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm strtotime()

Trước tiên, bạn có thể sử dụng hàm PHP strtotime() để chuyển đổi bất kỳ ngày giờ dạng văn bản nào thành dấu thời gian Unix, sau đó chỉ cần sử dụng hàm date() trong PHP để chuyển đổi dấu thời gian này thành định dạng ngày tháng mong muốn. Ví dụ sau sẽ chuyển đổi một ngày từ định dạng yyyy-mm-dd sang dd-mm-yyyy.

Ví dụ

<?php
$original_date = "2022-02-08";
 
// Creating timestamp from given date
$timestamp = strtotime($original_date);
 
// Creating new date format from that timestamp
$new_date = date("d-m-Y", $timestamp);
echo $new_date; // Outputs: 08-02-2022
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements