Hướng dẫn
Quảng cáo

Mẫu code đăng nhập bằng PHP với kết nối PDO.

Hướng dẫn tạo trang đăng ký, đăng nhập, thoát bằng PHP với kết nối PDO

Hôm nay, chúng tôi gửi đến các bạn bài hướng dẫn đăng ký và đăng nhập bằng PHP dễ dàng bằng cách sử dụng kết nối PDO với mã hóa mật khẩu tốt hơn, có ưu điểm là làm việc trên các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau. PDO là một phần mở rộng của PHP cho phép chúng ta thực hiện mã được di chuyển qua nhiều cơ sở dữ liệu và nền tảng.
BảngUsers
Bảng users chứa tất cả các chi tiết đăng ký của người dùng.

Ví dụ

 CREATE TABLE `users` (
`uid` int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT ,
`username` varchar(25) NOT NULL UNIQUE,
`password` varchar(200) NOT NULL ,
`email` varchar(100) NOT NULL,
`name` varchar(100) NOT NULL,
`profile_pic` varchar(200) NOT NULL,
);

Kích hoạt tính năng PDO extension cho PHP, tìm tệp tin này trong tệp cấu hình <strong>php.ini</strong>.
config.php
Tập tin cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu, ở đây bạn phải sửa đổi tên người dùng, mật khẩu và các chi tiết cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đang sử dụng cơ sở dữ liệu khác thay đổi giá trị kết nối trình điều khiển PDO ().

Ví dụ

<?php
session_start();
/* DATABASE CONFIGURATION */
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'username');
define('DB_PASSWORD', 'password');
define('DB_DATABASE', 'databasename');
define("BASE_URL", "http://localhost/PHPLoginHash/"); // Eg. http://yourwebsite.com
function getDB()
{
$dbhost=DB_SERVER;
$dbuser=DB_USERNAME;
$dbpass=DB_PASSWORD;
$dbname=DB_DATABASE;
try {
$dbConnection = new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname", $dbuser, $dbpass);
$dbConnection->exec("set names utf8");
$dbConnection->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
return $dbConnection;
}
catch (PDOException $e) {
echo 'Connection failed: ' . $e->getMessage();
}
}
?>

PostgreSQL PDO connection
Bật PDO_PGSQL extension và sử dụng
pgsql:host=$dbhost;port=5432;dbname=$dbname;$dbuser, $dbpass
Mã HTML đăng nhập
Nội dung mã HTML đơn giản.

Ví dụ

<div id="login">
<h3>Login</h3>
<form method="post" action="" name="login">
<label>Username or Email</label>
<input type="text" name="usernameEmail" autocomplete="off" />
<label>Password</label>
<input type="password" name="password" autocomplete="off"/>
<div class="errorMsg"><?php echo $errorMsgLogin; ?></div>
<input type="submit" class="button" name="loginSubmit" value="Login">
</form>
</div>

Mẫu code đăng nhập bằng PHP
Mã HTML trang đăng ký
Trang đăng ký người dùng.

Ví dụ

<div id="signup">
<h3>Registration</h3>
<form method="post" action="" name="signup">
<label>Name</label>
<input type="text" name="nameReg" autocomplete="off" />
<label>Email</label>
<input type="text" name="emailReg" autocomplete="off" />
<label>Username</label>
<input type="text" name="usernameReg" autocomplete="off" />
<label>Password</label>
<input type="password" name="passwordReg" autocomplete="off"/>
<div class="errorMsg"><?php echo $errorMsgReg; ?></div>
<input type="submit" class="button" name="signupSubmit" value="Signup">
</form>
</div>

Mẫu code đăng nhập bằng PHP
Mã CSS

Ví dụ

#login,#signup{
width: 300px; border: 1px solid #d6d7da;
padding: 0px 15px 15px 15px;
border-radius: 5px;font-family: arial;
line-height: 16px;color: #333333; font-size: 14px;
background: #ffffff;rgba(200,200,200,0.7) 0 4px 10px -1px
}
#login{float:left;}
#signup{float:right;}
h3{color:#365D98}
form label{font-weight: bold;}
form label, form input{display: block;margin-bottom: 5px;width: 90%}
form input{
border: solid 1px #666666;padding: 10px;
border: solid 1px #BDC7D8; margin-bottom: 20px
}
.button {
background-color: #5fcf80 ;
border-color: #3ac162;
font-weight: bold;
padding: 12px 15px;
max-width: 100px;
color: #ffffff;
}
.errorMsg{color: #cc0000;margin-bottom: 10px}

userClass.php
Class này chứa các phương thức userLogin, userRegistion và userDetails.

Ví dụ

<?php
class userClass
{
/* User Login */
public function userLogin($usernameEmail,$password)
{
try{
$db = getDB();
$hash_password= hash('sha256', $password); //Password encryption
$stmt = $db->prepare("SELECT uid FROM users WHERE (username=:usernameEmail or email=:usernameEmail) AND password=:hash_password");
$stmt->bindParam("usernameEmail", $usernameEmail,PDO::PARAM_STR) ;
$stmt->bindParam("hash_password", $hash_password,PDO::PARAM_STR) ;
$stmt->execute();
$count=$stmt->rowCount();
$data=$stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
$db = null;
if($count)
{
$_SESSION['uid']=$data->uid; // Storing user session value
return true;
}
else
{
return false;
}
}
catch(PDOException $e) {
echo '{"error":{"text":'. $e->getMessage() .'}}';
}
}
/* User Registration */
public function userRegistration($username,$password,$email,$name)
{
try{
$db = getDB();
$st = $db->prepare("SELECT uid FROM users WHERE username=:username OR email=:email");
$st->bindParam("username", $username,PDO::PARAM_STR);
$st->bindParam("email", $email,PDO::PARAM_STR);
$st->execute();
$count=$st->rowCount();
if($count<1)
{
$stmt = $db->prepare("INSERT INTO users(username,password,email,name) VALUES (:username,:hash_password,:email,:name)");
$stmt->bindParam("username", $username,PDO::PARAM_STR) ;
$hash_password= hash('sha256', $password); //Password encryption
$stmt->bindParam("hash_password", $hash_password,PDO::PARAM_STR) ;
$stmt->bindParam("email", $email,PDO::PARAM_STR) ;
$stmt->bindParam("name", $name,PDO::PARAM_STR) ;
$stmt->execute();
$uid=$db->lastInsertId(); // Last inserted row id
$db = null;
$_SESSION['uid']=$uid;
return true;
}
else
{
$db = null;
return false;
}
}
catch(PDOException $e) {
echo '{"error":{"text":'. $e->getMessage() .'}}';
}
}
/* User Details */
public function userDetails($uid)
{
try{
$db = getDB();
$stmt = $db->prepare("SELECT email,username,name FROM users WHERE uid=:uid");
$stmt->bindParam("uid", $uid,PDO::PARAM_INT);
$stmt->execute();
$data = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ); //User data
return $data;
}
catch(PDOException $e) {
echo '{"error":{"text":'. $e->getMessage() .'}}';
}
}
}
?>

index.php
Bao gồm mã PHP và HTML , Hoạt động dựa trên việc gửi biểu mẫu người dùng.

Ví dụ

<?php
include("config.php");
include('class/userClass.php');
$userClass = new userClass();
$errorMsgReg='';
$errorMsgLogin='';
/* Login Form */
if (!empty($_POST['loginSubmit']))
{
$usernameEmail=$_POST['usernameEmail'];
$password=$_POST['password'];
if(strlen(trim($usernameEmail))>1 && strlen(trim($password))>1 )
{
$uid=$userClass->userLogin($usernameEmail,$password);
if($uid)
{
$url=BASE_URL.'home.php';
header("Location: $url"); // Page redirecting to home.php
}
else
{
$errorMsgLogin="Please check login details.";
}
}
}
/* Signup Form */
if (!empty($_POST['signupSubmit']))
{
$username=$_POST['usernameReg'];
$email=$_POST['emailReg'];
$password=$_POST['passwordReg'];
$name=$_POST['nameReg'];
/* Regular expression check */
$username_check = preg_match('~^[A-Za-z0-9_]{3,20}$~i', $username);
$email_check = preg_match('~^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9._-]+\.([a-zA-Z]{2,4})$~i', $email);
$password_check = preg_match('~^[A-Za-z0-9!@#$%^&*()_]{6,20}$~i', $password);
if($username_check && $email_check && $password_check && strlen(trim($name))>0)
{
$uid=$userClass->userRegistration($username,$password,$email,$name);
if($uid)
{
$url=BASE_URL.'home.php';
header("Location: $url"); // Page redirecting to home.php
}
else
{
$errorMsgReg="Username or Email already exists.";
}
}
}
?>
//HTML Code
....Login Form HTML Code....
....Signup Form HTML Code...

Note: Bạn phải thêm vào cách kiểm trang thông tin người dùng nhập bằngJavaScript để có trải nghiệm người dùng tốt hơn.
session.php
File này sẽ xác nhận và lưu trữ giá trị phiên của người dùng (user session).

Ví dụ

<?php
if(!empty($_SESSION['uid']))
{
$session_uid=$_SESSION['uid'];
include('class/userClass.php');
$userClass = new userClass();
}
if(empty($session_uid))
{
$url=BASE_URL.'index.php';
header("Location: $url");
}
?>

home.php
Trang chào mừng của người dùng, hiển thị chi tiết người dùng dựa trên giá trị phiên của người dùng.

Ví dụ

<?php
include('config.php');
include('session.php');
$userDetails=$userClass->userDetails($session_uid);
?>
<h1>Welcome <?php echo $userDetails->name; ?></h1>
<h4><a href="<?php echo BASE_URL; ?>logout.php">Logout</a></h4>

logout.php
Mã này sẽ xóa các giá trị phiên của người dùng.

Ví dụ

<?php
include('config.php');
$session_uid='';
$_SESSION['uid']='';
if(empty($session_uid) && empty($_SESSION['uid']))
{
$url=BASE_URL.'index.php';
header("Location: $url");
//echo "<script>window.location='$url'</script>";
}
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements